Tokoh-Tokoh Referensi Kelompok Salafi Sekarang

Bookmark and Share


Berikut ini adalah daftar nama para imam dan ulama kaum muslimin yang hidup setelah masa tabi’ut tabi’in sampai tutup abad ke-20 Masehi kemarin. Mereka yang ada di dalam daftar sering dijadikan referensi dalam tulisan-tulisan, khutbah-khutbah, dan ceramah-ceramah kelompok Salafi sekarang.

Untuk memudahkan, nama-nama mereka sengaja diurutkan berdasarkan masa hidup mereka. Dalam daftar, penanggalan yang dipakai adalah penanggalan Islam. Karena itu, rentang hidup masing-masing dibilang dengan tahun-tahun Hijriah.

Selain itu, mendampingi setiap nama, disertakan juga karya masing-masing yang paling banyak dikenal orang. Hampir setiap mereka memiliki banyak karya. Sebagian tidak tersebut dalam catatan-catatan sejarah, sebagian yang lain—karena perang dan lain sebab—hanya dikenal sebatas nama.

Meski demikian, patut dicatat, sejumlah karya ada yang bahkan jarang dijadikan referensi belakangan ini tetapi merupakan master piece dan banyak dibicarakan di masa hidup sang empu karya. Misalnya, Umdatul Adillah milik Abul Wafa’ Ibnu Aqil pernah direkomendasikan Ibnu Taimiyah sebagai sebuah karya yang menampung segala pengetahuan tentang perbedaan-perbedaan pendapat dalam Mazhab Hanbali.

Misal yang lain adalah Al-‘Ilal milik Ad-Daruquthni. Tentang karya ini, Adz-Dzahabi berkomentar, “Kalau betul isi Al-‘Ilal itu berdasarkan hafalan atau ingatan tok, sungguh Ad-Daruquthni itu adalah manusia paling kuat ingatannya.” Waktu itu, memang, sebuah karya terkadang disusun hanya berdasarkan hafalan yang dimiliki tanpa memeriksa catatan-catatan tertulis.

Yang mesti dicatat pula di sini, empat nama terakhir dalam daftar dapat dikatakan sebagai imam-imam kelompok Salafi pada satu abad terakhir ini. Menariknya, antara mereka, masing-masing mendelegasikan posisi keimaman itu kepada yang lain.

Pada prinsipnya, dikatakan imam, karena mereka berempat selalu menjadi “tempat” menanya dan meminta jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di berbagai negeri waktu itu dan bahkan sekarang. Kata imam sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab karya Ibnul Manzhur, dimengerti sebagai yang dikedepankan atau yang memimpin dan yang dikedepankan untuk diikuti. Selain itu, kata imam juga dapat dimengerti sebagai yang diambil darinya.

PARA IMAM DAN ULAMA KAUM MUSLIMIN YANG HIDUP SETELAH MASA TABI’UT TABI’IN DAN SERING DIJADIKAN REFERENSI KELOMPOK SALAFI SEKARANG

Nama Imam/Ulama

Masa Hidup

Karya Terkenal

Ahmad bin Hanbal

164 – 241 H

Al-Musnad

Ushul As-Sunnah

Muhammad bin Ismail Al-Bukhari

194 – 256 H

Shahih Al-Bukhari

Al-Adab Al-Mufrad

Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi

204 – 261 H

Shahih Muslim

Abdullah bin Abdirrahman Ad-Darimi

181 – 255 H

Sunan Ad-Darimi

Abu Zur’ah Ar-Razi

200 – 264 H

Al-Jarh wat Ta’dil Ibn Abi Hatim

Abu Hatim Ar-Razi

195 – 277 H

Al-Jarh wat Ta’dil Ibn Abi Hatim

Baqi bin Makhlad

200 – 276 H

Al-Musnad

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats

202 – 275 H

Sunan Abi Dawud

Muhammad bin Isa At-Tirmidzi

209 – 279 H

Jami’ At-Tirmidzi

Syamail Muhammadiyah

Muhammad bin Yazid Ibnu Majah

209 – 273 H

Sunan Ibn Majah

Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi

239 - 321 H

Al-Aqidah Ath-Thahawiyah

Syarh Ma’ani Al-Atsar

Abu Muhammad Hasan bin Ali Al-Barbahari

Wafat 328 H

Syarh As-Sunnah

Muhammad bin ‘Amr Al-Uqaili

Wafat 322 H

Adh-Dhu’afa’

Ahmad bin ‘Amr Ibnu Abi ‘Ashim

266 – 286 H

As-Sunnah

Abu Bakar Ahmad bin ‘Amr Al-Bazzar

210 – 292 H

Musnad Al-Bazzar

Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i

215 – 303 H

Sunan An-Nasa’i

‘Isyrah An-Nisa’

Abu Ya’la Ahmad bin Ali Al-Mushili

210 – 307 H

Musnad Abi Ya’la

Muhammad bin Yahya Ibnu Mandah

220 – 301 H

Kitab At-Tauhid

Kitab Al-Iman

Abdullah bin Ali Ibnul Jarud An-Naisaburi

230 – 307 H

Al-Muntaqa li Ibn Al-Jarud

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

224 – 310 H

Tafsir Ath-Thabari

Tarikh Ar-Rusul wal Muluk

Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Khallal

234 – 321 H

As-Sunnah li Al-Khallal

Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah

223 – 311 H

Kitab At-Tauhid

Shahih Ibn Khuzaimah

Abu ‘Awanah Ya’qub bin Ishaq Al-Isfiraniy

230 – 316 H

Shahih Abi ‘Awanah

Al-Hasan bin Abdirrahman Ar-Ramahurmudzi

Wafat 360 H

Al-Muhaddits Al-Fashil

Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban Al-Busti

270an – 354 H

Shahih Ibn Hibban

Ats-Tsiqat

Al-Majruhin

Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad Ath-Thabarani

260 – 360 H

Mu’jam Al-Kabir

Mu’jam Al-Awsath

Mu’jam Ash-Shaghir

Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri

Wafat 360 H

Asy-Syari’ah

Abu Ahmad Abdullah Ibnu ‘Adi

277 – 365 H

Al-Kamil

Ahmad bin Muhammad Ibnu Sunni

280 – 364 H

‘Amal Al-Yaum wa Al-Lailah

Abdullah bin Muhammad Abu Syaikh

274 – 369 H

Akhlaq An-Nabi wa Adabuhu

Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Isma’ili

277 – 371 H

I’tiqad Aimmah Al-Hadits

Abul Hasan Ali bin Umar Ad-Daruquthni

300 – 385 H

Sunan Ad-Daruquthni

Al-‘Ilal

Ubaidullah bin Muhammad Ibnu Baththah Al-Ukbari

304 – 387 H

Al-Ibanah Al-Kubra

Muhammad bin Abdillah Al-Hakim

321 – 403 H

Al-Mustadrak

Abul Qasim Hibatullah bin Hasan Al-Lalika’i

Wafat 418 H

Syarh Ushul I’tiqad Ahl As-Sunnah wal Jama’ah

Abu Utsman Isma’il bin Abd. Ar-Rahman Ash-Shabuni

373 – 449 H

Aqidah Salaf Ashhabul Hadits

Ali bin Muhammad Al-Mawardi

364 – 450 H

Ahkam Ash-Sulthaniyah

Adabud Dunya wad Din

Abu Ya’la Muhammad bin Husain Al-Farra’

380 – 458 H

Al-‘Uddah fi Ushul Al-Fiqh

Ahkamul Qur’an

Abu Umar Yusuf bin Abdillah Ibnu Abdil Bar

368 – 463 H

At-Tamhid

Al-Isti’ab

Al-Kafi

Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi

384 – 458 H

Sunan Al-Kubra

Al-Asma’ wa Ash-Shifat

Abu Muhammad Ali bin Ahmad Ibnu Hazm

384 – 456 H

Al-Muhalla

Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam

Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi

392 – 463 H

Tarikh Baghdad

Jami’ li Akhlaq Ar-Rawi

Al-Kifayah fi Ilmi Ar-Riwayah

Al-Husain bin Mas’ud Al-Baghawi

442 – 516 H

Syarhus Sunnah

Tafsir Al-Baghawi

Abul Wafa’ Ali Ibnu ‘Aqil Al-Hanbali

431 – 513 H

Umdatul Adillah

Abu Bakar Muhammad bin Abdillah Ibnul Arabi (bukan Ibnu Arabi, Sufi Andalusia)

468 – 543 H

Ahkamul Qur’an

Qadhi ‘Iyadh bin Musa Al-Busti

476 – 504 H

Al-Ikmal fi Syarh Shahih Muslim

Abdul Qadir bin Abdillah Al-Jailani Al-Hanbali

471 – 561 H

Al-Ghunyah

Ali bin Hasan Ibnu ‘Asakir

499 – 571 H

Tarikh Ad-Dimasyqi

Abdurrahman bin Ali Ibnul Jauzi

510 – 597 H

Talbis Iblis

Abdul Ghani bin Abdil Wahid Al-Maqdisi

541 – 600 H

Umdatul Ahkam

Al-Kamal

Al-Mubarak bin Muhammad Ibnul Atsir

544 – 606 H

An-Nihayah fi Gharibil Hadits

Abdullah bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi

541 – 620 H

Al-Mughni

Kitab At-Tawwabin

Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Adh-Dhiya’

569 – 643 H

Al-Ahadits Al-Mukhtarah (Al-Mukhtar)

Abu Amr Utsman bin Abdirrahman Ibnu Shalah

577 – 643 H

Ulumul Hadits

Yahya bin Syaraf An-Nawawi

631 – 672 H

Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim

Syarh Al-Muhadzdzab

Ahmad bin Abdil Halim Ibnu Taimiyah Syaikhul Islam

661 – 726 H

Minhajus Sunnah

Dar’ut Ta’arudh

Iqtidha’ Shirathil Mustaqim

Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah

691 – 751 H

Zadul Ma’ad

Ash-Shawaiqul Mursalah

Isma’il bin Umar Ibnu Katsir

700 – 774 H

Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim

Al-Bidayah wan Nihayah

Abdurrahman bin Ahmad Ibnu Rajab

736 – 795 H

Dzail Thabaqat Al-Hanabilah

Jami’ Ulum wal Hikam

Umar bin Ali Ibnul Mulaqqin

723 – 804 H

Al-I’lam bi Fawaid Umdatul Ahkam

Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani

773 – 852 H

Fathul Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari

Bulughul Maram

Muhammad bin Abdirrahman As-Sakhawi

831 – 902 H

Syarh Alfiyah Al-Iraqi

Adh-Dhaw ul Lami’

Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi

849 – 911 H

Al-Jami’ Ash-Shagir

Tadrib Ar-Rawi

Abul Barakat Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi

904 – 984 H

Adabul ‘Isyrah

Al-Mirah fil Mizah

Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar Al-Haitsami Al-Makki

909 – 974 H

Shawaiqul Muhriqah

Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj

Muhammad Abdur Rauf Al-Munawi

952 – 1031 H

Faidhul Qadir Syarh Al-Jami’ Ash-Shaghir

Muhammad bin Abdil Baqi Az-Zarqani

1055-1122 H

Syarh Al-Mawahib Ad-Diniyah

Muhammad bin Ismail Ash-Shan’ani

1099 – 1182 H

Subulus Salam Syarh Bulughul Maram

Muhammad bin Abdil Wahhab At-Tamimi

1115 – 1206 H

Kitabut Tauhid

Tsalatsatul Ushul

Muhammad bin Ali Asy-Syaukani

1173 – 1250 H

Fathul Qadir

Nailul Awthar

Abdurrahman bin Hasan Alu Syaikh

1193 – 1285 H

Fathul Majid Syarh Kitab At-Tauhid

Shiddiq Hasan Khan

1248 – 1307 H

Ar-Rawdhah An-Nadhiyyah fi Syarh Ad-Durar Asy-Syaukani

Abdul Hayyi Al-Luknawi

1264 – 1304 H

An-Nafi’ul Kabir li man Yuthali’u Al-Jami’ Ash-Shaghir

Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

1307 – 1376 H

Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan

Muhammad Amin Al-Mukhtar Asy-Syinqithi

1325 – 1393 H

Adhwaul Bayan fi Idahil Qur’an bil Qur’an

Abdul Aziz bin Abdillah Ibnu Baz

1330 – 1420 H

Ad-Durus Al-Muhimmah li ‘Ammatil ‘Ummah

Muhammad Nashiruddin Al-Albani

1333 – 1420 H

Silsilatul Ahadits Ash-Shahihah

Shifat Shalah An-Nabi

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

1347 – 1421 H

Syarhul Mumti’ ‘ala Zadul Mustaqni’

Muqbil bin Hadi Al-Wadi’i

1352 – 1422 H

Al-Jami’ Ash-Shahih mimma Laisa fi Ash-Shahihain

–Rimbun Natamarga